Modul Kursus Kepimpinan Pelajar UiTM:

Impak kepada Pemimpin Mahasiswa di Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

  • Mohd Kamal Azman Jusoh
  • Mohd Faizal Azrul Azwan Che Harun
  • Norhaslinda Arun
  • Muhammad Zainuddin Mohamed Azudin
  • Mohd Azharul Azemi
  • Mohd Risham Jaafar
  • Amar Sharuddin
Keywords: Kepimpinan, impak, UiTM, Unit Kepimpinan Pelajar

Abstract

Kepimpinan mahasiswa merupakan satu elemen yang penting dalam sesebuah institusi pengajian. Setiap mahasiswa yang dilantik sebagai pemimpin mahasiswa haruslah mempunyai kredibiliti dan sifat sebagai seorang pemimpin yang disegani dan dihormati. Dalam melahirkan pemimpin yang mempunyai daya saing dan pemikiran yang berkelas dunia, Universiti Teknologi MARA melalui Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah mewujudkan satu inisiatif dengan memperkenalkan modul kepimpinan pelajar. Modul ini mengandungi tiga modul utama iaitu Modul Kepimpinan Profesional (Ikon), Modul Kepimpinan Profesional (Juara Komuniti), dan Modul Kepimpinan Dinamik. Kajian yang dijalankan ini bertujuan mengkaji impak kandungan program terhadap pemimpin mahasiswa di UiTM Cawangan Pahang. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif dan analisa yang digunakan adalah kekerapan dan skor min. Responden yang dipilih adalah mereka yang pernah mengikuti modul ini dan terdiri daripada para pelajar ijazah sarjana muda serta diploma dari Kampus Jengka dan Kampus Raub untuk tahun 2022 dan 2023.  Hasil kajian menunjukkan keputusan yang positif dengan skor min keseluruhan bagi kandungan modul dan impaknya terhadap kepimpinan mahasiswa melebihi paras 4.0. Skor min ini menunjukkan responden bersetuju kandungan program ini memberi impak kepada pemimpin mahasiswa di UiTM Cawangan Pahang. Selain itu, Kajian ini juga dilihat mampu membantu bahagian hal ehwal pelajar dalam melahirkan mahasiswa UiTM yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan unggul. Dapatan kajian ini juga mengesyorkan penambahbaikan terhadap modul-modul sedia ada bagi tujuan pemantapan modul pada masa hadapan dan keberhasilan yang relevan bagi mahasiswa UiTM.

Published
2024-03-15